Nejnovější zprávy

Vyber 5 domovů dětí a mládeže kam pošleme krabici plnou dobrot jako dárek

Pravidla soutěže „vyber 5 domovů dětí a mládeže kam pošleme krabici plnou dobrot jako dárek“

11. 12.2020· VEŘEJNÝ

 Pořadatel soutěže:

AP Company s.r.o., Kaprova 14, Praha 1,11000, IČ 27810011

 

 (dále jen „pořadatel“)

 Název soutěže: Soutěž „vyber 5 domovů důchodců, kam pošleme jako dárek krabici plnou dobrot

 Místo průběhu soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím facebookového profilu Veselaveverka.cz

 Organizátor soutěže AP Company s.r.o. , Kaprova 14, Praha 1 (dále jen „organizátor“).

 Trvání soutěže: Soutěž probíhá od 11. 12. 2020 do 14.12. 2020

 Podmínky účasti v soutěži: Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 13 let s doručovací adresou na území České republiky, která splňuje stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

Pravidla soutěže a způsob určení vítězů: Soutěžící má za úkol pod soutěžní FB příspěvek napsat komentář, do jakého domova dětí a mláděže máme poslat dárek ? Výherní komentář bude vylosován pomoci aplikace FanPage Karma.

 Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož příspěvek bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům.

 Výhry a vyhlášení vítězů:

 V soutěži je 5 výherců. Výhra: krabice plná dobrot od Veselá Veverka Výherce získá svou výhru prostřednictvím sociální sítě Facebook. Vyhlášení proběhne na profilu Veselá Veverka.cz

Soutěžící bere na vědomí, že k vyhlášení budou použity jeho osobní údaje, zejména pak jméno, příjmení a přezdívka. Vyhlášení proběhne nejpozději den od skončení soutěže, tj.15. 12. 2020.

 Souhlas se zpracováním osobních údajů:

 Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze AP Copampany s.r.o. Kaprova 14, Praha 1,1100, IČ 27811100 (dále jen „pořadatel“) jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

 Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví a věk. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na Facebook profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

 Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 Další důležité podmínky soutěže:

 • Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou.

• Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude vždy k dispozici na odkazu u soutěžního příspěvku.

• Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

• Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet).

 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook).

• Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu),prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

• Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Prohlášení: Facebook soutěž nesponzoruje, nepodporuje, neadministruje, nenese za ni odpovědnost a nijak s ní není spojen