0

Nejnovější zprávy

Náš blog

Soutěž o Fit náramky

Společnost A&P Company s.r.o.., IČ: 278 100 11, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85653, se
sídlem Kaprova 14, Praha 1 Staré Město (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž
o produkty pořadatele. (dále jen „soutěž"). 
 
Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové
Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2019 na
 
území České republiky.
 
V článku uvádíme kompletní pravidla soutěže na Facebooku. V době 1.12. do
31.12.2019 probíhá na facebooku Veselá Veverka. Do soutěže je věnováno 5x Bracelet
SMART, 5x Kešu krém s příchutí slaný karamel, 5x 500g mix oříšků, ovoce a mlsání
v polevách.
Soutěž o Fitness náramky a křupavé oříšky
Při příležitosti vánočního období Vám přinášíme možnost vyhrát fitness náramky a
balení oříšků.
Jak se zapojit do soutěže? Vyplňte soutěžní formulář, který je v odkaze u soutěže.
Odešlete a vyčkejte na slosování. Duplikátní odpovědi budou ze soutěže vyřazeny.
Budou vyřazeny formuláře bez odpovědí a bez smysluplných odpovědí. Soutěžní
formulář můžete vyplnit od 1.12.2019 do 24.12.23:59
Losování výherců bude probíhat ze všech řádně vyplněných a zaslaných formulářů
formou loterie. Počet formulářů bude odpovídat číselné řadě od 1-X a náhodný
generátor čísel vybere 5 čísel z této řady. Oněch 5 čísel určí, kdo je výhercem.
Pokud vylosované číslo padne na formulář, který byl zaslán prázdný, nebo nebyl
zodpovědně vyplněn, bude vybráno generátorem číslo nové.
Pokud se nesejde víc jak pět řádně vyplněných dotazníků, výhra propadne
pořadateli.
Trvání soutěže: 1.12.2019 – 31.12.2019
Vyhlášení výhry proběhne 2.1.2020 a výherci budou vypsáni do nového příspěvku
na Facebooku Veselá Veverka, zároveň všichni budou kontaktováni v soukromé
zprávě. Po obdržení jména a adresy zašleme výhry majitelům. Pokud se oslovení
výherci neozvou do 31.1.2020. propadne výhra pořadateli.
 
1. Výherce se bude vybrán náhodným generátorem čísel z celkového počtu
zaslaných a řádně vyplněných formulářů.
 
2. Z jednoho emailu lze zaslat pouze jeden vyplněný formulář a je zakázáno
jednou osobou vytvářet další emaily k zasílání formulářů. Pokud bude
takovéto konání odhaleno pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit zaslané
formuláře ze soutěže.
3. Výhra bude zaslána kurýrem na výhercovu poskytnutou soukromou adresu.
Pokud jí výherce do 31.1..2020 nezašle výhra propadne pořadateli.
4. Výherce bude zveřejněn a označen v příspěvku na Facebooku Veselé
Veverky 2.1.2020.
5. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromých zpráv na Facebooku.
6. Formuláře zaslané po 31.12.2019 nebudou do soutěže zařazeny.
7. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce.
8. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního příspěvku
na profilu Instagramu s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník
soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně
uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a emailů poskytnutých
v rámci soutěže společnosti Photohint.com, s.r.o. IČ: 26487896 za účelem
další komunikace týkající se soutěže.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný
pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost
o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného
účastníka v této soutěži bez náhrady.
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli
zahrnuje zejména souhlas:o k zasílání informačních e-mailů týkajících se této
soutěže a dalších marketingových aktivit pořadatele, o k užití následujících osobních
údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ)
a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu:
jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.
14.Další důležité podmínky soutěže
 
Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci
soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně
jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a
reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků
s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové
a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb.,
v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení
soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat
místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům
soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany
pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž
soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik,
či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher
na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen
ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži
a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce
se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze
soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu
s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační
prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti
důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly
účastníkovi vzniknout.
Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.
V Praze dne 30.11.2019